Youtube

Mai Châu Hòa Bình – Chương trình 1816

Giai điệu ngày mới – Phẫu thuật khớp gối

Bệnh lý khớp gối

Sống Khỏe – Thoái hóa khơp

Sống Khỏe – Hoại tử chỏm xương đùi vô khuẩn

Giai điệu ngày mới – Hỗi chứng ống cổ tay

James – Cựu binh Việt Nam