Tag Archives for " Fabella "

    Xương Vừng Fabella

    Trên toàn bộ cơ thể người, có khoảng 49 xương vừng lớn nhỏ khác nhau, tất nhiên là ở 1 cá thể, có thể không có đầy đủ cả 49 xương vừng. Tất cả các xương vừng (tiếng Anh gọi là sesamoid bone) đều không có tên riêng trừ 2 xương là Patella (xương bánh […]

    Đọc thêm