Tag Archives for " thay khớp nhân tạo "

    Thay Khớp Vai Đảo Ngược Và Bệnh Lý Chóp Xoay

    Những chỉ định thay khớp nhân tạo đa số khi khớp bị thoái hoá, hỏng về cấu trúc giải phẫu nhưng đối với khớp vai, chỉ định thay khớp cũng được cân nhắc khi cấu trúc giải phẫu khớp còn nguyên nhưng tổn thương cấu trúc phần mềm nặng trong bệnh lý của chóp xoay.

    Đọc thêm