Một số hình ảnh cộng hưởng từ cơ bản của khớp gối

Xin giới thiệu một số cấu trúc giải phẫu căn bản của khớp gối trên phim Cộng hưởng từ.

Hình 1: Hình ảnh xương và gân

Hình 2: Hình ảnh dây chằng chéo trước khớp gối

Hình 3: Hình ảnh dây chằng chéo sau khớp gối